Sidan är under uppbyggnad -  är något tokfel, skriv en rad till susanna@hundvardag.nu
Kontakt

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för ledningen av SussCreations & Hundvardag. Användningen av SussCreations & Hundvardags internetsidor är möjlig utan indikation på personuppgifter; men om en registrerad vill använda speciella företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet bestämmelser som gäller för SussCreations & Hundvardag. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras registrerade, genom denna dataskyddsförklaring, om de rättigheter som de har rätt till.

Som personuppgiftsansvarig har SussCreations & Hundvardag implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kanske inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. per telefon.

1. Definitioner

Dataskyddsförklaringen från SussCreations & Hundvardag är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten, såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsförklaring använder vi bland annat följande termer:

a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Den registrerade

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen.

c) Bearbetning

Behandling är varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

d) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

e) Profilering

Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Registeransvarig eller registeransvarig ansvarig för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsansvarig som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering fastställas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

h) Processor

Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning i enlighet med unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska ske i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med syftena med behandlingen.

j) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller organ annan än den registrerade, personuppgiftsansvarig, registerföraren och personer som under direkt bemyndigande av den personuppgiftsansvarige eller registerföraren är behöriga att behandla personuppgifter.

k) Samtycke

Samtycke från den registrerade är varje fritt given, specifik, informerad och otvetydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, godkänner behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne .

2. Kontrollantens namn och adress

Personuppgiftsansvarig för syftet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser relaterade till dataskydd är:

SussCreations & Hundvardag
Torpavägen 7
34233 Alvesta
Sverige
Telefon: 0706898525
E-post: susanna@hundvardag.nu
Hemsida: www.hundvardag.nu

3. Cookies

SussCreations & Hundvardags webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja den individuella webbläsaren för datasubjektet från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.

Genom användning av cookies kan SussCreations & Hundvardag ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom detta tas över av webbplatsen, och cookien lagras därmed på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i en webbutik. Webbutiken kommer ihåg artiklarna som en kund har lagt i den virtuella varukorgen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av webbläsaren som används, och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är helt användbara.

4. Insamling av allmän data och information

Webbplatsen för SussCreations & Hundvardag samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad eller ett automatiserat system ringer upp webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverloggfilerna. Insamlade kan vara (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referenser), (4) sub -webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) andra liknande data och information som kan komma att användas vid attacker mot våra IT-system.

Vid användning av dessa allmänna uppgifter och information drar SussCreations & Hundvardag inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats såväl som dess reklam, (3) säkerställa långsiktig livskraft för våra IT-system och webbplatsteknik. , och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för åtal i händelse av en it-attack. Därför analyserar SussCreations & Hundvardag anonymt insamlad data och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag, och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Serverloggfilernas anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges webbplats med uppgift om personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den registeransvarige bestäms av respektive inmatningsmask som används för registreringen. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den registeransvarige och för dennes egna syften. Den personuppgiftsansvarige kan begära överföring till en eller flera personuppgiftsbiträden (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som är hänförligt till den personuppgiftsansvarige.

Genom att registrera sig på den registeransvariges webbplats lagras även IP-adressen – tilldelad av internetleverantören (ISP) och som används av den registrerade – datum och tid för registreringen. Lagringen av dessa uppgifter sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och vid behov göra det möjligt att utreda begångna brott. I den mån det är nödvändigt att lagra dessa uppgifter för att säkra den registeransvarige. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som endast får erbjudas registrerade användare på grund av ärendets natur. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen, eller att få dem helt raderade från den registeransvariges datalager.

Den personuppgiftsansvarige ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller angivande av den registrerade, i den mån det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter. Hela den personuppgiftsansvariges anställda är tillgängliga för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.

6. Prenumeration på våra nyhetsbrev

På webbplatsen för SussCreations & Hundvardag ges användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Inmatningsmasken som används för detta ändamål avgör vilka personuppgifter som överförs, samt när nyhetsbrevet beställs från den registeransvarige.

SussCreations & Hundvardag informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Företagets nyhetsbrev får endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevssändningen. Ett e-postbekräftelse kommer att skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevssändning, av juridiska skäl, i det dubbla opt-in-förfarandet. Detta bekräftelsemail används för att bevisa om ägaren av e-postadressen som registrerad är behörig att ta emot nyhetsbrevet.

Under registreringen till nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och som används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå det (möjliga) missbruket av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle, och det tjänar därför syftet med den registeransvariges rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering till nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan dessutom komma att informeras via e-post, så länge det är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en aktuell registrering, eftersom så kan vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevsutbudet, eller vid förändring av tekniska omständigheter. Det kommer inte att ske någon överföring av personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevstjänsten till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan sägas upp av den registrerade när som helst. Det samtycke till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan när som helst återkallas. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på den personuppgiftsansvariges hemsida, eller att kommunicera detta till den registeransvarige på annat sätt.

7. Nyhetsbrev-spårning

SussCreations & Hundvardags nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilregistrering och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande för marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan SussCreations & Hundvardag se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av en registrerad, och vilka länkar i e-postmeddelandet som anropats av registrerade.

Sådana personuppgifter som samlas in i spårningspixlarna som finns i nyhetsbreven lagras och analyseras av den registeransvarige för att optimera leveransen av nyhetsbrevet, samt för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Registrerade har när som helst rätt att återkalla respektive separat samtyckesförklaring som utfärdats med hjälp av dubbelvalsförfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den personuppgiftsansvarige. SussCreations & Hundvardag betraktar automatiskt ett återkallande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

8. Kontaktmöjlighet via hemsidan

Webbplatsen för SussCreations & Hundvardag innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress till den så kallade e-posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

9. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller i den mån detta medges av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige lyder under. till.

Om lagringssyftet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med lagkrav.

10. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till tillträde

Varje registrerad ska ha rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

ändamålen med behandlingen;
kategorierna av berörda personuppgifter;
mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;
förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa;
förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.
Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade från den registeransvarige. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering (Rätt att bli glömd)

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att av den registeransvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande skäl gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
Den registrerade återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 punkt a i GDPR eller artikel 9.2 punkt a i GDPR, och om det inte finns någon annan rättslig grund för bearbetningen.
Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
Personuppgifterna har behandlats olagligt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige lyder under.
Personuppgifterna har samlats in i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.
Om något av de ovan nämnda skälen gäller, och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagrats av SussCreations & Hundvardag, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den personuppgiftsansvarige. En anställd på SussCreations & Hundvardag ska skyndsamt se till att begäran om radering omedelbart efterlevs.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga av eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter, i den mån behandling inte krävs. En anställd på SussCreations & Hundvardag kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att av den registeransvarige få begränsning av behandlingen där något av följande gäller:

Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av dem.
Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syften, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på verifieringen av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.
Om något av de ovan nämnda villkoren är uppfyllt, och en registrerad vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av SussCreations & Hundvardag, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den personuppgiftsansvarige. Den anställde på SussCreations & Hundvardag kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som lämnats till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a. GDPR eller punkt (a) i artikel 9.2 i GDPR, eller på ett kontrakt enligt punkt (b) i artikel 6.1 i GDPR, och behandlingen utförs på automatiserade sätt, så länge som behandlingen är inte nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse eller för att utöva myndighet som den registeransvarige har.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade dessutom ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte gör det. inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta vilken anställd på SussCreations & Hundvardag som helst.

g) Rätt att invända

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren har beviljat att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, som grundar sig på punkt e eller f. ) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

SussCreations & Hundvardag kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändning, såvida vi inte kan påvisa övertygande legitima skäl för behandlingen som går före den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om SussCreations & Hundvardag behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål ska den registrerade när som helst ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Det gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade motsätter sig SussCreations & Hundvardag mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer SussCreations & Hundvardag inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att på grunder som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne av SussCreations & Hundvardag för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta valfri anställd hos SussCreations & Hundvardag. Dessutom står den registrerade fritt att inom ramen för användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, använda sin rätt att göra invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för honom eller henne, eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) inte är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) inte är auktoriserad enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av och som också gäller vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) inte baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska SussCreations & Hundvardag vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin synpunkt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva rättigheterna gällande automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd på SussCreations & Hundvardag.

i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd på SussCreations & Hundvardag som helst.

11. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Facebook

På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter i företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, en onlinegemenskap, som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Facebook tillåter användare av sociala nätverk att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp bilder och nätverka genom vänförfrågningar.

Det operativa företaget för Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför USA eller Kanada är registeransvarig Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Med varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna internetwebbplats, som drivs av den registeransvarige och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin-program) integrerats, är webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt uppmanas att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-plugin-program finns under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under denna tekniska procedur görs Facebook medveten om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöktes av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook vid varje anrop till vår webbplats av den registrerade – och under hela vistelsen på vår webbplats – vilken specifik undersida till vårt internet sidan besöktes av den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och kopplas till den registrerades respektive Facebook-konto. Om den registrerade klickar på någon av Facebook-knapparna som är integrerade i vår webbplats, t.ex. “Gilla”-knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, matchar Facebook denna information med den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar personuppgifterna.

Facebook får alltid, genom Facebook-komponenten, information om ett besök på vår webbplats av den registrerade, närhelst den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för uppringningen till vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en uppmaning till vår webbplats görs.

Den dataskyddsriktlinje som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Dessutom förklaras det där vilka inställningsmöjligheter Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom görs olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att möjliggöra eliminering av dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

12. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Instagram

På denna webbplats har regulatorn integrerade komponenter i tjänsten Instagram. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform, som tillåter användare att dela foton och videor, samt sprida sådan data i andra sociala nätverk.

Driftsbolaget för tjänsterna som erbjuds av Instagram är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Med varje uppmaning till en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) var integrerad, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt till nedladdning av en visning av motsvarande Instagram-komponent på Instagram. Under loppet av denna tekniska procedur blir Instagram medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöktes av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Instagram, upptäcker Instagram vid varje anrop till vår webbplats av den registrerade – och under hela vistelsen på vår webbplats – vilken specifik undersida på vårt internet sidan besöktes av den registrerade. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och är kopplad till den registrerades respektive Instagram-konto. Om den registrerade klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, matchar Instagram denna information med den registrerades personliga Instagram-användarkonto och lagrar personuppgifterna.

Instagram får information via Instagram-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats förutsatt att den registrerade är inloggad på Instagram vid tidpunkten för samtalet till vår webbplats. Detta sker oavsett om personen klickar på Instagram-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till Instagram inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Instagramkonto innan en uppmaning till vår webbplats görs.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Instagram kan hämtas under https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av YouTube

På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter från YouTube. YouTube är en internetvideoportal som gör det möjligt för videopublicister att ställa in videoklipp och andra användare gratis, vilket också ger gratis visning, granskning och kommentering av dem. YouTube låter dig publicera alla typer av videor, så att du kan komma åt både hela filmer och TV-sändningar, såväl som musikvideor, trailers och videor gjorda av användare via internetportalen.

Operativbolaget för YouTube är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Vid varje anrop till en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) var integrerad, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-komponent. Mer information om YouTube kan erhållas under https://www.youtube.com/yt/about/en/. Under denna tekniska procedur får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöktes av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på YouTube, känner YouTube igen vid varje anrop till en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifik undersida på vår webbplats som besöktes av den registrerade. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas den registrerades respektive YouTube-konto.

YouTube och Google kommer att få information via YouTube-komponenten att den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för samtalet till vår webbplats är inloggad på YouTube; detta inträffar oavsett om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade, kan leveransen förhindras om den registrerade loggar ut från sitt eget YouTube-konto innan en uppmaning till vår webbplats görs.

YouTubes dataskyddsbestämmelser, tillgängliga på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, tillhandahåller information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

14. Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av PayPal som betalningsbehandlare

På den här webbplatsen har styrenheten integrerade komponenter från PayPal. PayPal är en onlinebetaltjänstleverantör. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som representerar virtuella privat- eller företagskonton. PayPal kan också behandla virtuella betalningar via kreditkort när en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns några klassiska kontonummer. PayPal gör det möjligt att utlösa onlinebetalningar till tredje part eller att ta emot betalningar. PayPal accepterar även förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

PayPals europeiska operativa företag är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Om den registrerade väljer “PayPal” som betalningsalternativ i onlinebutiken under beställningsprocessen, överför vi automatiskt uppgifterna om den registrerade till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ godkänner den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som behövs för betalningshantering. Behandlingen av köpekontraktet kräver även sådana personuppgifter, som står i samband med respektive beställning.

Överföringen av uppgifterna syftar till betalningshantering och förebyggande av bedrägerier. Den registeransvarige kommer att överföra personuppgifter till PayPal, i synnerhet om ett legitimt intresse av överföringen ges. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och den registeransvarige för behandlingen av uppgifterna kommer att överföras av PayPal till ekonomiska kreditinstitut. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.

PayPal kommer vid behov att vidarebefordra personuppgifter till dotterbolag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att data ska behandlas i beställningen.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycke för hantering av personuppgifter från PayPal. En återkallelse ska inte ha någon effekt på personuppgifter som ska behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.

Tillämpliga dataskyddsbestämmelser för PayPal kan hämtas under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Rättslig grund för behandlingen

Konst. 6(1) lit. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för behandlingsverksamheter för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet när behandlingar är nödvändiga för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen grundas på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter krävs, såsom för fullgörande av skatteförpliktelser, baseras behandlingen på art. 6(1) lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva lämnas vidare till läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6(1) lit. d GDPR. Slutligen skulle bearbetningen kunna baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av vårt företag eller av en tredje part, utom där sådana intressen åsidosätts av intressena. eller grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en klient till den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).

16. De legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 lit. f GDPR är vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

17. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriterierna som används för att fastställa lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter utgången av den perioden raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, så länge de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller inleda ett avtal.

18. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav;

Krav som krävs för att ingå ett avtal; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter
Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal som den registrerade förser oss med personuppgifter, som i efterhand måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle få till följd att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Den anställde klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna. data.

19. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Kontakta Susanna

Har du någon fråga kring privatlektioner eller kommande kurser?

Skriv en rad här så svarar jag så fort det finns möjlighet!